Muzey    Cingirdağ Dağı
Böyükdaş Dağı    Kiçikdaş Dağı